पार्टीलाई अझै बलियाे बनाउने नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओलीकाे भनाई

g]skf -Pdfn]_ cWoIf cf]nL dxflwj]zgnfO{ ;Daf]wg lrtjg, !) dªl;/ M g]skf -Pdfn]_ cWoIf s]kL zdf{ cf]nL g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -Pdfn]_ sf] z'qmaf/b]lv b]j3f6df ;'? ePsf] b;f}F /fli6«o dxflwj]zgnfO{ ;Daf]wg ub}{ . t:jL/ M k|bLk/fh jGt÷/f;;

चितवन – नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले पार्टीलाई अझै बलियाे बनाउने बताउनुभएको छ ।

पार्टीकाे १० औँ महाधिवेशनमा चुनिएका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यकाे शपथ ग्रहणपछि बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले सर्वसम्मत र निर्वाचित भएको टिम जुझारु र मेहनती भएकाले पार्टी थप बलियो हुने ओलीको भनाइ छ ।  उहाँले हरेक समस्यालाई सृजनात्मक र चनाखो ढङ्गले अध्ययन गरेर समाधानको बानी बसाल्न सुझाव दिनुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले एमालेका नेता/कार्यकर्ता अध्ययनशील बन्नुपर्ने र अरू पार्टीले एमालेबाट अनुसरण गर्न सक्ने खालको बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले घमन्डी, अहङ्कारी र दम्भी व्यक्ति नेता हुन नसक्ने भन्दै नागरिकको सेवामा विनम्रताका साथ लाग्ने व्यक्ति मात्रै नेता बन्न सक्ने बताउनुभयो । 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here